...

§ 1. WSTĘP

1. Sklep internetowy Szkoła Orłów dostępny pod adresem https://www.szkolaorlow.pl/ prowadzony jest przez SJB SOLUTIONS STANISŁAW BĄK, Warszawa 02-735, ul. Studencka 29/11, NIP: 5213938388
2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Szkoła Orłów, ul. Studencka 29/11, 02-735 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@szkolaorlow.pl

§ 2. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną dokonując zakupów w Sklepie;
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.94  z późń. zm.);
4. Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty; 5. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Szkoła Orłów;
7. Sklep – platforma e-commerce Szkoła Orłów za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
8. Sprzedawca – podmiot wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144 1204 z późn. zm.);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
13. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, adres e-mail lub identyfikator internetowy.
14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupów w Sklepie w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem https://www.szkolaorlow.pl/.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu; zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookies.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o przyczynach anulowania Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane wobec Sprzedawcy przy pomocy danych osobowych Klienta przez osoby trzecie, które dostęp do tych danych uzyskały z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy.
4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5. SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie
przez Klienta Zamówienia on-line za pośrednictwem platformy Sklepu.
2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy
dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu.
Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez
dodanie ich do koszyka Sklepu.
3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”- Klient ma
możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz
zakresu wybranych Produktów.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie
wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać
informacje dotyczące w szczególności:
– przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, rozmiar, kolor, ilość);

– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym
kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
– wybranej metody płatności;
– sposobu i adresu dostawy Produktów;
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i
potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie
przycisku „Kupuję i płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi
oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z
treścią Regulaminu.
6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania
pozytywnej autoryzacji płatności.
7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą
potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez
Klienta wiadomości e-mail: „Twoje zamówienie jest już w drodze”.
9. W przypadku wyboru metody płatności polegającej na dokonaniu
przedpłaty ceny za zamówione Produkty, a braku niezwłocznego opłacenia
Zamówienia, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem
otrzymania przez Klienta wiadomości email „Twoje zamówienie nie zostało
jeszcze opłacone”.
10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez
prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta
wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej
realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
– podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych
teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
– nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta
uniemożliwiającego jego realizację;
– obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w
przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba
dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie
Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest
niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak:
przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy
Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzych danych lub
podszywanie się pod inną osobę.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień
złożonych przez Klientów niezgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu.
12. Surowo zabrania się powielania, w formie fizycznej oraz elektronicznej

zakupionych przez Kupującego produktów dostępnych w asortymencie
Sprzedawcy na stronie internetowej www.szkolaorlow.pl

§ 6. CENY

1. Wszystkie ceny Produktów zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 7. DOSTAWA ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów poprzez sposoby określone na stronie Sklepu, które wskazane są na ścieżce zakupu.
2. Oferowane metody płatności: przedpłata przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych, wyszczególnionych na stronie Sklepu; podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest paynow
3. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych:
– Blue Media
– Visa
– Mastercard
– Blik
– Apple Pay
– Google Pay

4. W przypadku dokonywania przedpłaty, cenę za zamówione Produkty należy zapłacić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
5. Koszty dostawy Produktów są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
6. W przypadku przedpłaty przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
7. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę dowodów zakupu w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe dowody zakupu elektronicznie pod podanym przez siebie adresem e-mail.
8. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument
wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez
Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.
2. Konsument może poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z
prawa odstąpienia od umowy pisemnie, przesyłając odpowiednie
oświadczenie na adres: SJB SOLUTIONS STANISŁAW BĄK Warszawa 02-735
Studencka 29/11 (z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze
wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument może poinformować Sprzedawcę
o chęci odstąpienia od umowy również poprzez złożenie jednoznacznego
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail.
3. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy
wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa
odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia
od Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę
uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep),
niezwłocznie, jednak może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Produktu od Konsumenta.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Klient zgodzi się na inne rozwiązanie lub jest to znacznie utrudnione. Klient
może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci
środki.
7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na
rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle
zwracany Produkt przed upływem 14 dni na adres: SJB SOLUTIONS
STANISŁAW BĄK Warszawa 02-735 Studencka 29/11 (z sugerowanym
dopiskiem „ZWROT”).
9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem
odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy).
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.

10. Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: SJB SOLUTIONS STANISŁAW BĄK Warszawa 02-735 Studencka 29/11 (z dopiskiem „REKLAMACJA”). Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. Klient może skorzystać z wzoru druku, który jest Załącznikiem nr 2 w niniejszym Regulaminie. 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

§ 10. WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań

technicznych:

– przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną

obsługą ActiveX, JavaScirpt, cookies, lub

– przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną

obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

 

– przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną

obsługą appletów Javy, JavaScript, cookies,

– minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w

związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca

podejmuje środki techniczne i organizacyjnie odpowiednie do stopnia

zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki

służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez

osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez

przepisy prawa;

– korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub

urządzeń;

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w

ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

– korzystania ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz

dla Sprzedającego;

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami

Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni

poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować

Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w

funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może

zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@szkolaorlow.pl.

W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, a także rodzaj i datę

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

§ 11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

1. Niniejszy paragraf Regulaminu zawiera postanowienia szczególne mające zastosowanie wyłącznie do Umowy Sprzedaży, której stroną jest Klient niebędący Konsumentem.
2. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od tej Umowy Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączone zostają wszelkie roszczenia Klienta nie będącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów nie będących Konsumentami mogą zostać zmienione w każdym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Ewentualne spory związane z Umową Sprzedaży oraz wynikającymi z niej stosunkami prawnymi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.