...

Deklaracje maturalne

  1. Deklaracja dla:
    ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2021/2022 i w 2022 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy;
  2. Absolwenta liceum, technikum lub szkoły artystycznej w Polsce, (szkoła nadal funkcjonuje), który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Deklaracja dla:

  1. Absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, ale szkoła została zlikwidowana;
  2. Osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (przed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
  4. Osoby, która w sesji zimowej 2022 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych

Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017–2021, o wydanie w 2022 r. świadectwa dojrzałości

Przygotuj się! Zapisz się na kursy

Prowadzimy kursy ósmoklasisty oraz kursy maturalne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury w Warszawie, Nadarzynie oraz online na platformie Discord. Udzielamy zajęć z:

Prowadzimy też zajęcia dodatkowe:

  • programowanie w C++
  • modelowanie i druk 3D 

Nasze kursy wyróżniają małe grupy do 8 osób, indywidualne podejście do ucznia, wykwalifikowana kadra oraz przyjazna atmosfera

Zajęcia prowadzimy bazując na oficjalnych materiałach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz repetytoriach. Materiał uzupełniamy o własne zadania wynikające z doświadczenia w nauczaniu do egzaminów. 

W ramach kursów prowadzimy darmowe konsultacje, które odbywają się przed oraz po zajęciach. Odpowiemy na każde pytanie Naszego ucznia!

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń oraz online.

Skontaktuj się z Nami:
📱 +48 600 405 040
💬 Messenger
📩 kontakt@szkolaorlow.pl
🌐http://szkolaorlow.pl/#zglos-sie

Lokalizacje:
1️⃣Warszawa, ul. Dobra 56/66 (BUW), piętro -1
2️⃣ Nadarzyn, plac Poniatowskiego 8, piętro 2
3️⃣Online, na platformie Discord

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.